į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  ru 
NAUJIENOS
O kodėl neįkurti šeimynos?

Vienas iš būdų kaip efektyviau padėti iš karto keliems vaikų globos namuose gyvenantiems vaikams – paimti juos gyventi įkurtoje šeimynoje.

Šeimyna Lietuvos teisės aktuose nusakoma kaip pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės  juridinis asmuo. O jos tikslai – užtikrinti jos globojamų vaikų teisių apsaugą ir suteikti jiems gyvenimo sąlygas, kokių reikia jų fizinei, protinei ir dvasinei raidai bei sukurti šeimos aplinką, kokios reikia tinkamai parengti savarankiškam gyvenimui visuomenėje.
Šeimyna globoja šešis ir daugiau vaikų, bet bendras vaikų skaičius su savais vaikais turi neviršyti dvylikos. Šeimynos steigėju gali būti asmuo, atitinkantis globėjui (rūpintojui) taikomus reikalavimus ir ne mažiau kaip trejus metus jau vykdęs vaikų globėjo (rūpintojo) pareigas. Jeigu šeimynos steigėjas yra įregistravęs santuoką, tai šeimynos dalyviu tampa ir jo sutuoktinis, davęs rašytinį sutikimą.

Daugiau informacijos norintiems tapti vaikų globėjais (rūpintojais), įtėviais ar įkūrti šeimyną kviečiame kreiptis į GIMK specialistus, tel. pasiteirauti 8 618 38 669 arba 8 682 52 685.
    Vaiko globėju (rūpintoju) negali tapti asmuo:
1. neturintis dvidešimt vienerių metų, išskyrus atvejus, kai globoti pageidauja artimasis giminaitis;
2. pripažintas neveiksniu arba ribotai veiksniu;
3. nuo kurio buvo atskirtas vaikas, ar buvo nušalintas nuo globėjo pareigų;
4. teistas už tyčinius nusikaltimus;
5. sulaukęs šešiasdešimt penkerių metų arba vyresnis, išskyrus artimąjį giminaitį, jei jis nori globoti laikinai.

    Šeimynos steigimo žingsniai:
1. gauti savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos institucijos išvadą apie tinkamumą tapti vaikų globėju (rūpintoju);
2. gauti savivaldybės administracijos patvirtinimą apgyvendinti būsimoje šeimynoje likusius be tėvų globos vaikus ir užtikrinti jų socialinės globos finansavimą;
3. patvirtinti įkūrtos šeimynos įstatus, kurie kartu yra ir steigimo sandoris;
4. gauti šeimynos steigėjo sutuoktinio (jei toks yra) rašytinį pritarimą steigti šeimyną, jeigu sutuoktinis neketina tapti šeimynos dalyviu, kitu atveju – gauti jo/jos rašytinį sutikimą tapti šeimynos dalyviu.
      Šeimyna laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre.


    Šeimyna gali:
1. gauti iš valstybės, savivaldybės ir kitų asmenų finansinę ir materialinę pagalbą šeimynos veiklai užtikrinti;
2. gauti teisės aktų nustatyta tvarka finansavimą už vaiko poreikius atitinkančios socialinės globos teikimą;
3. sudaryti sandorius, neprieštaraujančius šeimynos veiklos tikslams;
4. gauti iš vaiko teisių apsaugos institucijų metodinę pagalbą vaiko globos (rūpybos), o iš socialinę globą organizuojančių institucijų – socialinės globos klausimais;

     Taip pat šeimyna privalo:
1. rūpintis, auklėti, atstovauti šeimynos globojamiems (rūpinamiems) vaikams ir ginti jų teises ir interesus;
2. įsigyti įstatymo nustatyta tvarka licenciją socialinei globai teikti;
3. užtikrinti šeimynos vaikų globos (rūpybos) tinkamą įgyvendinimą;
4. teikti globojamiems (rūpinamiems) vaikams socialinę globą, atitinkančią teisės aktų nustatytus
5. tinkamai administruoti šeimynos globojamų (rūpinamų) vaikų turtą;
6. sudaryti šeimynos globojamiems (rūpinamiems) vaikams sąlygas bendrauti su savo tėvais, jei tai nekenkia vaikų interesams ir patys bendrauti su vaikų tėvais ar artimaisiais giminaičiais;
8. vykdyti pareigas, kurias šeimynai nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.
     Kartu šeimyna atsako už šeimynos globojamų vaikų padarytą žalą, savo pareigų nevykdymą ar netinkamą jų atlikimą.

     Šeimynos finansavimas ir lėšos
      Šeimyna sudaro sutartį su savivaldybės administracija dėl globos finansavimo. Sutartyje gali būti aptarti klausimai ir dėl kitokios finansinės ir materialinės paramos šeimynai skyrimo. Pati vaikų socialinė globa finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų. Finansuojamų lėšų dydis priklauso nuo globojamų (rūpinamų) vaikų skaičiaus. Kai šeimyna globoja (rūpinasi) 6 vaikais, šeimynos dalyvio išlaikymo pajamos sudaro 70 procentų Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, kai 7 vaikus, – 75 proc., kai 8 – 80 proc., kai 9 – 85 proc., kai 10 – 90 proc. kai 11 – 95 proc., kai 12 arba daugiau (kai neišskiriami broliai ir seserys) – 100 proc. Šeimynos dalyvio išlaikymo pajamos negali būti mažesnės negu minimalioji mėnesinė alga.
       Kiekvienam vaikui globos laikotarpiu kas mėnesį mokama 8 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rūpybos) išmoka.
       Savivaldybė, kurios teritorijoje steigiama šeimyna, gali panaudos pagrindais perduoti turtą, reikalingą šeimynos veiklai.

Daugiau informacijos norintiems tapti vaikų globėjais (rūpintojais), įtėviais ar įkūrti šeimyną kviečiame kreiptis į GIMK specialistus, tel. pasiteirauti 8 618 38 669 arba 8 682 52 685.