į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  ru 
NAUJIENOS
VSPC nuo 2021 m. sausio mėn. pradeda teikti apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namuose paslaugą

Visagino socialinių paslaugų centras (toliau – VSPC) nuo 2021 m. sausio mėn. pradeda teikti apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namuose paslaugą, kurią sudaro šios socialinės priežiūros paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.) ir kitos paslaugos, reikalingos asmens savarankiškumui užtikrinti.

Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga, atsižvelgiant į jo poreikius

PASLAUGOS TEIKIMO VIETA: Savarankiško gyvenimo namai yra VSPC padalinys, esantis adresu Taikos pr. 20A, Visaginas.

PASLAUGŲ GAVĖJAI: Visagino savivaldybės iš dalies nesavarankiški senyvo amžiaus ir suaugę neįgalūs asmenys ar jų šeimos, su fizine (judėjimo, regos, klausos) ir (ar) kompleksine negalia, kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, ir jie dėl sveikatos būklės negali gyventi visiškai savarankiškai savo namuose ar kuriems socialinių paslaugų, teikiamų jų namuose ar kitose nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, nepakanka.

KREIPIMASIS DĖL PASLAUGŲ TEIKIMO: Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) dėl socialinių paslaugų skyrimo kreipiasi į VSPC ir užpildo prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti ir pateikia šiuos dokumentus:

1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išskyrus atvejus, kai dėl atitinkamos socialinės paslaugos skyrimo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

2. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų valstybės ir žinybiniuose registruose bei valstybės informacinėse sistemose);

3. pažymas apie asmens (šeimos) pajamas per praėjusius 3 mėnesius iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų teikimo mėnesio arba to mėnesio, nuo kurio pradėtos gauti  apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos, jeigu asmens (šeimos) pajamos, palyginti su praėjusiais 3 mėnesiais, pasikeitė (tik tuo atveju, kai nėra duomenų valstybės ir žinybiniuose registruose bei valstybės informacinėse sistemose);

4. sveikatos priežiūros įstaigos išduotą išrašą iš medicininių dokumentų (F027/a) su gydytojo išvada, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis ir ūmia psichoze;

5. darbingumo lygio, specialiųjų poreikių nustatymo pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (tik tuo atveju, kai nėra duomenų valstybės ir žinybiniuose registruose bei valstybės informacinėse sistemose);

6. pensininko ar neįgaliojo (invalido) pažymėjimą, neįgalumo lygio pažymą ar darbingumo lygio pažymą, sprendimą dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo, specialiųjų poreikių nustatymo pažymą (specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymas), rekomendaciją dėl pagalbos poreikio;

7. kitus dokumentus pagal poreikį.

 

Su Apgyvendinimo Visagino socialinių paslaugų centro Savarankiško gyvenimo namuose ir mokėjimo už suteiktas paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. TS-249, galite susipažinti čia.