į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  ru 
NAUJIENOS
VSPC SKELBIA KONKURSĄ Vaikų dienos centro socialinio darbuotojo pareigoms užimti

Įstaigos pavadinimas: Visagino socialinių paslaugų centras (toliau – VSPC).

Teisinė forma: savivaldybės biudžetinė socialinių paslaugų įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą.

Buveinė: Taikos pr. 13, 31110 Visaginas.

Įmonės kodas: 300079075.

PareigybėVSPC Vaikų dienos centro socialinis darbuotojas, 0,5 etato (20 val. per savaitę). 

Pareigybės paskirtis – teikti socialinę priežiūrą vaikams, įgalinant šeimą savarankiškai rūpintis ir tinkamai prižiūrėti savo vaikus.

Pareigos: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Norėdami dalyvauti konkurse dokumentus prašome teikti per Valstybės tarnybos portalą portalas.vtd.lt

El. pašto adresas: vspc@vspc.lt

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: Tel. (8 386) 74 220, 70 053, el. p. vspc@vspc.lt

Skelbimas galioja iki: 2019-09-17

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų arba socialinės pedagogikos išsilavinimą.
Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo socialinėje srityje patirtį.
Šias pareigas einančio asmens valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo II kategoriją.
Būti susipažinusiam ir išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir Visagino savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų teikimą.
Būti susipažinusiam ir savo veikloje vadovautis VSPC nuostatais, VSPC vidaus tvarkos taisyklėmis, VSPC direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų teikimą, darbo saugos ir sveikatos, priešgaisrinės, civilinės saugos instrukcijomis, higienos normomis ir taisyklėmis bei šiuo pareigybės aprašymu.
Gebėti atsirinkti ir taikyti savo darbe įprastas taisykles ir instrukcijas, dirbti pagal nustatytas procedūras, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Nuolat siekti atnaujinti savo teorines socialinio darbo žinias bei gebėjimus.
Gebėti dirbti komandoje ir dirbti savarankiškai.

Mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus

 

Funkcijos:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

turiningai organizuoja vaikų užimtumą ir poilsį;
įvertina vaiko socialines problemas ir poreikius; konsultuojasi su kolegomis ir prireikus siunčia vaiką pas kitus specialistus;
užtikrina vaiko saugumą, domisi ir rūpinasi jo sveikata, padeda jam reguliuoti poilsio režimą, puoselėja sveiką gyvenseną, formuoja dorovės ir sveikos gyvensenos pagrindus, lavina gebėjimą jais vadovautis;
užtikrina vaiko priežiūrą, saugą, sveikatą, žalingų įpročių prevenciją, higienos normų ir taisyklių laikymąsi;
planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo vaikui procese;
suteikia vaikui reikiamą pagalbą pastebėjęs, kad vaiko atžvilgiu taikomas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas;
ugdo vaiko kasdienio gyvenimo įgūdžius, moko jį darbštumo, atsakomybės, pilietiškumo, pasitikėjimo, savarankiškumo, atvirumo, iniciatyvumo ir reiklumo sau;
skatina vaiką pasirinkti ir siekti numatyto aukštesnio pasiekimų lygmens, šį jo siekį remdamas atitinkamais ugdymo (-si) metodais, teikia pagalba ugdymosi sunkumų turinčiam vaikui;
prireikus kreipiasi į atitinkamus specialistus švietimo ar socialinės globos įstaigoje ir už jos ribų;
kiekvienam vaikui užveda bylą ir kaupia bei sistemina joje informaciją apie vaiko socialinę situaciją, teikiamos pagalbos procesą;
informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko ugdymosi poreikius ir pasiekimus, jo elgesį;
atsako už darbe naudojamų metodų pasirinkimą ir korektišką jų panaudojimą;
spręsdamas problemas ir priimdamas sprendimus neperžengia savo profesinės kompetencijos ribų;
informuoja VSPC administraciją apie problemines situacijas su vaikais, jų elgesį, užimtumo problemas ir teikia pasiūlymus, kaip spręsti susiklosčiusią situaciją;
teikia pasiūlymus dėl savo veiklos tobulinimo ir/ar organizavimo VSPC administracijai;
vykdo su Vaikų dienos centro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti VSPC tikslai ir įgyvendinti uždaviniai;
bendradarbiauja su VSPC skyrių, sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigų, Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistais;
informuoja, suderinęs su VSPC direktoriumi, visuomenę apie Vaikų dienos centro veiklą, teikia informaciją apie vykdomus projektus, vykdomą veiklą, organizuojamus renginius;
informuoja VSPC administraciją apie problemines situacijas su šeima ir teikia pasiūlymus, kaip spręsti susiklosčiusią situaciją;
vykdo su VSPC funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio VSPC direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti VSPC tikslai ir įgyvendinti uždaviniai.

 

Darbo užmokestis: 5,0–6,44 PABD (pareiginės algos bazinis dydis).

 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.

2. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos.

3. Gyvenimo aprašymas (CV).

4. Užpildyta pretendento anketa (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio  28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 534).

 

Norėdami dalyvauti konkurse dokumentus prašome teikti per Valstybės tarnybos portalą portalas.vtd.lt

El. pašto adresas: vspc@vspc.lt

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis)

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: Tel. (8 386) 70 220, 70 053, el. p. vspc@vspc.lt

Skelbimas galioja iki: 2019-09-17