į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  ru 
PASLAUGOS » Paramos šeimai skyrius

Paramos šeimai skyriaus tikslas – rūpintis socialinės rizikos šeima: vaiko saugumu, vaiko gerove, šeimos efektyviu funkcionavimu. Ugdyti, atkurti ir palaikyti asmens gebėjimus savarankiškai spręsti jam ar jo šeimai iškylančias socialines problemas, inicijuoti pokyčius asmeniniame ir šeimos socialiniame gyvenime, siekti užkirsti kelią vaiko paėmimo iš šeimos situacijoms atsirasti bei sudaryti sąlygas grąžinti vaiką į šeimą. 

Socialinės rizikos šeima šeima, kurioje auga vaikas (vaikai) ir vyrauja krizė dėl to, kad vienas ar keli šeimos nariai piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomi nuo azartinių lošimų, neprižiūri savo vaikų, leidžia jiems valkatauti, elgetauti, dėl turimos negalios, skurdo, socialinių įgūdžių stokos negali ar nemoka prižiūrėti vaikų, naudoja psichologinę, fizinę arba seksualinę prievartą; gaunamą valstybės paramą naudoja ne šeimos interesams ir dėl šių priežasčių iškyla pavojus šių vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui. Socialinės rizikos šeimai priskiriama ir šeima, kurios vaikui įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali būti ar jau yra nustatyta laikinoji globa (rūpyba).

 

Bendradarbiaujame su:

  - Vaiko teisių apsaugos skyriumi;
  - Socialinės paramos skyriumi;
  - Visagino paramos vaikui centru;
  -  kitų organizacijų specialistais.

Organizuojami  renginiai vaikams iš socialinės rizikos šeimų:
 

 - Velykų šventė;
 - Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus;
 - Vaikų gynimo diena;
 -  Kalėdų šventė;
 -  Psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija.  

 

Paramos šeimai skyrius kartu su Bendruomenės fondu dalyvavo Maisto banko akcijoje ,,Padėkime skurstantiems“, kur 100 šeimų buvo suteikta materialinė pagalba. Šią akciją rėmė ir UAB ,,Kogus“, suteikdamas šioms šeimoms paramą koldūnais. Glaudžiai bendradarbiaujant su ,,Maisto banku“ socialinės rizikos šeimos aprūpinamos maisto produktais, saldumynais.
 
Socialiniai darbuotojai savo darbe vadovaujasi: Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymu Nr. A1-93, Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyboje (skyriuje) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-07-28 įsakymu Nr. A1-212, Darbo su socialinės rizikos šeimomis metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003-12-17 įsakymu Nr. A1-207, Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-03-13 įsakymu Nr. A1-67, Darbo su socialinės rizikos šeimomis tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino socialinių paslaugų centro direktoriaus 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-18, Socialinių išmokų teikimo socialinės rizikos šeimoms tvarkos aprašu, patvirtintu 2009 m. vasario 26 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-55.


Kontaktiniai duomenys:

Socialinė darbuotoja-koordinatorė  Asta Karosienė
Tel. (8 386) 74 220
Taikos pr. 13 (II aukštas), Visaginas